myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mAฯ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66558.html ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf</a> Wed, 26 Sep 2018 14:30:00 +0700 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซค์ 100% ฯ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66557.html ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซค์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AF.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AF.pdf</a> Wed, 26 Sep 2018 14:27:00 +0700 ตาราง ปปช.07 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66437.html <div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; text-align: center;">ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)<br /> ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; text-align: center;" /> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; text-align: center;">ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)จำนวน 1 เครื่อง</span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; text-align: center;" /> <a href="https://drive.google.com/file/d/1ZCvmOlX8mCIzY5QnQoU8q1uBdl2Nva1x/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ZCvmOlX8mCIzY5QnQoU8q1uBdl2Nva1x/view?usp=sharing</a><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; text-align: center;" /> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; text-align: center;">ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)<br /> ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง<br /> ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ รายการ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ<br /> ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซค์ 100%&nbsp;แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุ<br /> ไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/1VieCDD1vMyrHKO_sv1cvMZmmF3fnAFtK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1VieCDD1vMyrHKO_sv1cvMZmmF3fnAFtK/view?usp=sharing</a></span></div> Mon, 03 Sep 2018 15:30:00 +0700 ประกาศจังหวัดสุโขทัย http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66436.html <div style="text-align: center;">ประกาศจังหวัดสุโขทัย<br /> เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/18yIoYocJhV5ewqLTg_oXlCxkAc56qp7f/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/18yIoYocJhV5ewqLTg_oXlCxkAc56qp7f/view?usp=sharing</a><br /> <span style="text-align: center;">​ประกาศจังหวัดสุโขทัย<br /> เรื่อง ประกวดราคา เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซค์ 100%&nbsp;<br /> แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร<br /> ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</span><br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/1DP_SwSya1MGWNt-xVQHNxcGNWTM5ushk/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1DP_SwSya1MGWNt-xVQHNxcGNWTM5ushk/view?usp=sharing</a></div> Mon, 03 Sep 2018 15:20:00 +0700 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แนวทาง และคู่มือดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66322.html ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แนวทาง และคู่มือดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/1j7-K28aws7EiPVpRiNSKkJ-WYZuHhgo4/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1j7-K28aws7EiPVpRiNSKkJ-WYZuHhgo4/view?usp=sharing</a> Mon, 18 Jun 2018 16:23:00 +0700 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66321.html ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/1fDBfo9z2Uv063CC5Nov2vqOoAxiNtArQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fDBfo9z2Uv063CC5Nov2vqOoAxiNtArQ/view?usp=sharing</a> Mon, 18 Jun 2018 10:38:00 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66320.html รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/1HSyu9LujMx67Rcv6wOAp1elrs2hFUPmS/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HSyu9LujMx67Rcv6wOAp1elrs2hFUPmS/view?usp=sharing</a> Mon, 18 Jun 2018 10:37:00 +0700 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2561 http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66316.html ขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2561<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/14ziFeiX43OG8fc0DKDS2lx-gLTlaMVXK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/14ziFeiX43OG8fc0DKDS2lx-gLTlaMVXK/view?usp=sharing</a> Fri, 15 Jun 2018 14:14:00 +0700 ขออนุญาตประกาศแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66315.html ขออนุญาตประกาศแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2560<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/1Q8jabdICHSJfeEHKcQvslVN6ub60c1pZ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Q8jabdICHSJfeEHKcQvslVN6ub60c1pZ/view?usp=sharing</a> Fri, 15 Jun 2018 09:33:00 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินค่าบริหารจัดการฯ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66314.html รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินค่าบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (มกราคม 2561 - พฤษภาคม 2561 และขออนุมัตินำสรุปผลการดำเนินการ&nbsp; เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/17Mg02-tABd78H7dxjuiBLg9DWeK6gUOm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/17Mg02-tABd78H7dxjuiBLg9DWeK6gUOm/view?usp=sharing</a> Fri, 15 Jun 2018 09:31:00 +0700 แนวทางการปฏฺิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66313.html แนวทางการปฏฺิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/1KPrBh-V-QWVBgWV9emlcyPwWp1WboRd1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1KPrBh-V-QWVBgWV9emlcyPwWp1WboRd1/view?usp=sharing</a> Fri, 15 Jun 2018 09:20:00 +0700 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่การอนุมัติแผนการใช้เงินค่าบริหารจัดการฯ http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66312.html ขออนุญาตประกาศเผยแพร่การอนุมัติแผนการใช้เงินค่าบริหารจัดการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเว็บไซต์<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/1HL3niuEahYj59HBAr4RtAxSkaDpkgDc9/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HL3niuEahYj59HBAr4RtAxSkaDpkgDc9/view?usp=sharing</a> Fri, 15 Jun 2018 09:18:00 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561 http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66272.html รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561<br /> <a href="https://drive.google.com/file/d/1fNRCdQw1AgIu15rVlxozHpVb8Ipy-bli/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fNRCdQw1AgIu15rVlxozHpVb8Ipy-bli/view?usp=sharing</a> Wed, 23 May 2018 13:44:00 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561 http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66271.html รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2561<a href="https://drive.google.com/file/d/1XDqbXxzI8D0dAhNPRYPwymxZ8E-SekxL/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XDqbXxzI8D0dAhNPRYPwymxZ8E-SekxL/view?usp=sharing</a> Wed, 23 May 2018 13:43:00 +0700 ประกาศสำักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66220.html ประกาศสำักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป<br /> ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวอรวรรณ เนียมอยู่<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/30042561.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/30042561.pdf</a> Mon, 30 Apr 2018 13:01:00 +0700 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66162.html ประกาศจังหวัดสุโขทัย<br /> เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf</a> Mon, 09 Apr 2018 14:26:00 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66137.html part : 1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_01(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_01(1).pdf</a><br /> part&nbsp;: 2<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_02(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_02(1).pdf</a><br /> part&nbsp;: 3<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_03(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_03(1).pdf</a><br /> part&nbsp;: 4<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_04(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_04(1).pdf</a><br /> part&nbsp;: 5<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_05.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_05.pdf</a><br /> part&nbsp;: 6<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_06.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_06.pdf</a><br /> part&nbsp;: 7<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_07.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_07.pdf</a><br /> part&nbsp;: 8<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_08.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_08.pdf</a><br /> part&nbsp;: 9<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_09.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_09.pdf</a><br /> part&nbsp;: 10<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_10.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_10.pdf</a><br /> part&nbsp;: 11<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_11.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/page_11.pdf</a> Fri, 30 Mar 2018 11:25:00 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66105.html ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%9919032561.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%9919032561.pdf</a> Mon, 19 Mar 2018 13:31:00 +0700 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66095.html ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)<br /> ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A815032561.pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A815032561.pdf</a> Thu, 15 Mar 2018 15:22:00 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน http://sawankhalokhospital.com/article/topic-66085.html รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)<br /> ๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้<br /> ๒. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก<br /> <a href="http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD(1).pdf">http://sawankhalokhospital.com/storage_upload/9/42856/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD(1).pdf</a> Mon, 12 Mar 2018 14:03:00 +0700