Facebook
 

ประวัติรงพยาบาลสวรรคโลก (เข้าชม 6212 ครั้ง)


ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โรงพยาบาลสวรรคโลกและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสวรรคโลก
 
ชื่อโรงพยาบาล         : โรงพยาบาลสวรรคโลก  (Sawankhaloke Hospital)
ที่อยู่                       :  54 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  64110
โทรศัพท์  055-641592  , 641083   โทรสาร 055-641027  E-mail address   sawanh2004@yahoo.com
เจ้าของ/ต้นสังกัด  โรงพยาบาลรัฐบาล
ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข
ต้นสังกัดในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดสุโขทัย
ลักษณะบริการ
จำนวนเตียงผู้ป่วยใน
(ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ)
จำนวนเตียงตามกรอบ / จำนวนที่ขออนุญาต                            120     เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม)             101     เตียง
ระดับของการให้บริการ  : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด120 เตียง

ประวัติโรงพยาบาลสวรรคโลก

 
          อำเภอสวรรคโลกเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยและจัดว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่มากประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่าทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 37.7 กิโลเมตร แต่เดิมเคยเป็นจังหวัดสวรรคโลกมาก่อน ต่อมา พ.ศ. 2482 ทางราชการได้ย้ายศาลไปอยู่ จังหวัดสุโขทัย แล้วเปลี่ยนจากจังหวัดสวรรคโลกเป็นอำเภอสวรรคโลก แต่ปัจจุบันยังมีศาลจังหวัดสวรรคโลก ที่ทำการเรือนจำและสำนักงานอัยการอยู่
          แต่เดิมชาวอำเภอสวรรคโลกได้อาศัยโรงพยาบาลศรีสังวร  อำเภอศรีสำโรงซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอสวรรคโลกประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นสถานที่รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ. 2520 ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลเนื่องในวันพระราชพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทางราชการได้ประกาศเชิญชวนประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อทูลเกล้าถวายเพื่อเป็นสักการะ โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในท้องถิ่นกันดารทั่วประเทศ ชาวสวรรคโลกจึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอขึ้น โดยจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นเพื่อดำเนินการก่อสร้างในที่ดินกองทัพอากาศ มีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 โดยใช้แบบแผนการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จ  พระยุพราช 30 เตียง ใช้เงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น 7,267,748.25 บาท (เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)และได้ทำการส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ ได้เปิดทำการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา
          วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาล
          ต่อมาคณะกรรมการชุดเดิมได้พิจารณาเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการมีเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยชาย,หญิงต้องอยู่ปะปนกันจึงได้ขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขสร้างตึกผู้ป่วยใน จำนวน ผู้ป่วยชาย,หญิง ต้องอยู่ปะปนกันจึงได้ขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขสร้างตึกผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง    ได้ดำเนินการสร้างเมื่อวันที่        4 ตุลาคม พ.ศ. 2522 โดยได้รับการอุปการะจากบริษัทสุโขทัยทำไม้ ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2523 ใช้เงินทั้งสิ้น 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     เปิดใช้การได้ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2523  โดยนายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   มาประกอบพิธีเปิด
          คณะสงฆ์อำเภอสวรรคโลก   อันมีพระครูวิรุฬห์สุตการ   เจ้าคณะอำเภอสวรรคโลกพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะกรรมการพุทธสมาคมสวรรคโลก ได้พิจารณาเป็นว่าพระภิกษุ สามเณรอาพาธ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องพักปะปนอยู่ในเรือนคนไข้ ควรมีตึกแยกสำหรับรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณรโดยเฉพาะ จึงได้ขออนุญาตกระทรวงสาธารณสุขสร้างตึกพิเศษสงฆ์อาพาธขึ้นอีก 1 หลัง จำนวน 21 ห้อง ชั้นล่าง 9 ห้อง ชั้นบน 12 ห้อง ตามแบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2523 ใช้ทุนในการก่อสร้างทั้งสิ้น 2,835,000 บาท  (สองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ประกอบพิธีเปิดในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2524 โดย นายสัญญา  ธรรมศักดิ์ องคมนตรีมาประกอบพิธีเปิด
          ในปี พ.ศ. 2537 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณ 5,640,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาท) ในการก่อสร้างตึกผ่าตัด ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 และในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขให้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง โดยการพึ่งตนเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล และ รต.ประพาส ลิมปนะพันธุ์ ได้ประสานไปยังคุณกำจร เชาวรัตน์ ในนามมูลนิธิพระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต ได้รับบริจาคอาคารขนาด 60 เตียง มูลค่า 12 ล้านบาท เป็นอาคารกระทรวงสาธารณสุข  2 ชั้น สำหรับผู้ป่วยสามัญ 50 เตียง และ ผู้ป่วยพิเศษ 10 ห้อง และจากประชาชนชาวอำเภอสวรรคโลกได้ร่วมบริจาคอีกส่วนหนึ่งด้วย
          ในปีงบประมาณ ปี 2539 ดำเนินการก่อสร้างอาคาร 2 หลังคืออาคารจ่ายกลางและอาคารพักพยาบาล 10 ยูนิต
          ในปี พ.ศ.  2550  พระครูสังวรสมณกิจ (หลวงปู่ทิม  อตตสนโต) วัดพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1,000,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน แยกออกจากอาคารผู้ป่วยนอกที่มีผู้รับบริการคับคั่ง สถานที่แออัด   โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550  บริษัทก้วงไถ่สเปเชียลร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์มูลค่ารวม 1,000,000 บาท  มีประชาชนชาวอำเภอสวรรคโลกได้ร่วมทำบุญบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์อีกส่วนหนึ่ง
          ในปี 2553   ได้งบประมาณจำนวน 2,230,000  บาท ในการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย  เพื่อจัดบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก  ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดและเป็นทางเลือกที่จะนำประชาชนเข้าสู่นโยบายเมืองสุขภาพดีวิถีไทย
          ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสวรรคโลก ได้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก

                   พ.ศ. 2521 – 2529                นายแพทย์  ประชา       ภูมิพานิชย์
                   พ.ศ. 2530 – 2532                ทันตแพทย์หญิง  จริยา    ภาคีชีพ (รักษาการ)
                   พ.ศ. 2533 – 2534                นายแพทย์  บุญชัย        สมบูรณ์สุข
                   พ.ศ. 2534 – 2536                นายแพทย์  สมชาย       โรจนรัตนางกูร
                   พ.ศ. 2536 – 2541                นายแพทย์  สมศักดิ์       นุกูลอุดมพานิชย์
                   พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน              นายแพทย์  วิชัย           วนรัตน์วิจิตร
 
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมา
                  
                 สวรรคโลก หรือศรีสัชนาลัย หรือเมืองเชลียง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อน พ.ศ.1835 ตัวเมืองเดิมอยู่ในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในปัจจุบัน   ซึ่งอยู่ใต้เมืองศรีสัชนาลัยลงไปไม่มากนัก  ชื่อเมืองเชลียงปรากฏเป็นครั้งแรกในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อปี พ.ศ.1835 เมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่สำคัญคู่มากับเมืองสุโขทัย   ในศิลาจารึกมักจะเรียกรวมกันว่า  เมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย  สันนิษฐานว่าเมืองศรีสัชนาลัยก็หายไปจากพงศาวดาร
               พ.ศ.2330 ยุคอยุธยา เมืองศรีสัชนาลัยเดิมได้ถูกเรียกว่าเมืองสวรรคโลก     คงมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นโท    ผู้ปกครองมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเมืองสวรรคโลกยังคงมีฐานะอยู่เช่นเดิมมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
              พ.ศ. 2329 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้ย้ายเมืองสวรรคโลก ไปตั้งที่ตำบลวังไม้ขอน (ปรากฏตามพระราชกำหนดกฏเกณฑ์ที่ 33 แห่งกฎหมายตราสามดวง)
              พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองสวรรคโลกเป็นจังหวัดสวรรคโลก
              พ.ศ.2475 อาณาเขตของจังหวัดสวรรคโลกได้กว้างขวางขึ้น  โดยมีพระบรมราชโองการสั่งให้ยุบเลิกจังหวัดสุโขทัยรวมไว้ในการปกครองของจังหวัดสวรรคโลก
             17  เมษายน พ.ศ.2482 ได้ยุบจังหวัดสวรรคโลกไปรวมกับจังหวัดสุโขทัย และเปลี่ยนชื่อตำบล
วังไม้ขอนเป็นอำเภอสวรรคโลก
 

สภาพภูมิศาสตร์

            ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก  ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าเมือง  ตำบลเมืองสวรรคโลก  มีพื้นที่  515.32  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้
            ทิศเหนือ       ติดต่อกับอำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย
            ทิศใต้           ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรง   จังหวัดสุโขทัย
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยและอำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย
 
           ลำน้ำสำคัญ  คือ ลำน้ำยม  ซึ่งต้นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดแพร่  ไหลผ่านอำเภอศรีสัชนาลัยผ่านอำเภอสวรรคโลกสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ฝั่งซ้ายแม่น้ำเนื้อที่  60 %  ฝั่งขวาแม่น้ำเนื้อที่ 40%  เป็นที่ดอน 25 %  เป็นป่าเขา 15 %  ฤดูน้ำจะมีมาก ส่วนฤดูแล้งน้ำจะตื้นเขิน
 
           ทรัพยากรธรรมชาติ  คือ  เดิมมีไม้ซึ่งทางราชการประกาศหวงห้ามไว้ 2 แห่ง คือ ป่าดงยาง  ตำบลนาทุ่ง   ป่าคลองขิง  ตำบลคลองยาง แต่ปัจจุบันไม้ทั้ง  2  แห่ง ไม่มีไม้หวงห้ามอยู่เลย ราษฎรได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวประกอบอาชีพในการเพาะปลูกพืชไร่
 การคมนาคม  อำเภอสวรรคโลกมีพื้นที่ 515.32 ตารางกิโลเมตรห่างจากจังหวัดสุโขทัยไปทิศเหนือ 37.7  กิโลเมตร  ตามทางหลวงสาย 101  หรือจะเดินทางโดยทางรถไฟจากกรุงเทพมหานคร  ไปยังชุมทางบ้านดาราแล้วแยกเข้าสู่อำเภออีก 26 กิโลเมตร และสามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ตรงมายังสนามบินสวรรคโลกได้ทุกวัน
 
สภาพการปกครอง  อำเภอสวรรคโลกแบ่งการปกครองออกเป็น  2  ฝ่าย
ฝ่ายบริหาร  ได้แก่         - การบริหารส่วนภูมิภาค  มี  14  ตำบล  117  หมู่บ้าน  11  ชุมชน
                   - การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 10  อบต.  2 เทศบาลตำบล  1  เทศบาลเมือง
ฝ่ายตุลาการ  ได้แก่       - ศาลสถิตยุติธรรม  1  แห่ง
                               - ทัณฑสถาน  2  แห่ง
 
จำนวนประชากร/หลังคาเรือนจากทะเบียนราษฎร์ อำเภอสวรรคโลก  ณ 30 กันยายน ปี 2554
                    ประชากรทั้งหมด                   86,117    คน                     
                                       ชาย               41,763    คน
                                       หญิง              44,354    คน
                   หลังคาเรือนทั้งหมด                 29,705    หลัง
 
จำนวนประชากรจากการสำรวจ  ณ 30 กันยายน ปี 2554
                   ประชากรทั้งหมด                    83,934   คน
                                       ชาย               40,578   คน
                                       หญิง              43,356   คน
                     หลังคาเรือนทั้งหมด                27,188    หลัง
สภาพเศรษฐกิจส่วนรวมของอำเภอ
                ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ   ทางการเกษตรเป็นหลัก  ซึ่งทำรายได้ให้แก่อำเภอปีละหลายพันล้าน คือการปลูกพืชไร่  นาข้าว   ไม้ผล - ไม้ยืนต้น  และเลี้ยงสัตว์  การประกอบอาชีพการเกษตรของประชากรในอำเภอคิดเป็นร้อยละ  72.50  ของประชากรทั้งหมด                
                    นอกจากอาชีพทางการเกษตร  ประชากรในอำเภอประกอบอาชีพตามลำดับความมากน้อยคือรับราชการ ค้าขาย รับจ้างแรงงาน   ประชากรด้านการเกษตรจะใช้เวลาว่างในฤดูว่างงานไปรับจ้างแรงงานโรงงานและก่อสร้างด้านการอุตสาหกรรม  มีหลายชนิดซึ่งแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ ได้แก่
                             - การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
                             - อุตสาหกรรมในโรงงาน
รายได้เฉลี่ยของประชากร     58,111    บาท/คน/ปี
ด้านวัฒนธรรม            -ประเพณีสงฆ์น้ำพระที่วัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
                             -ประเพณีปิดทองพระสองพี่น้องที่วัดหนองโว้งพระอารามหลวง
                             -ฉลากภัต ข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวหลาม
สภาพทางสังคม      
    ด้านการศึกษา

          1. โรงเรียนสามัญศึกษา             จำนวน           4        แห่ง
          2. โรงเรียนประถมศึกษา            จำนวน           54      แห่ง
          3. โรงเรียนของเอกชน               จำนวน           4        แห่ง
          4. โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ        จำนวน           5        แห่ง
          5. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. )
    ด้านศาสนา 
          1. วัด                                    51                แห่ง
          2. สำนักสงฆ์                           4               แห่ง
          3. จำนวนพระภิกษุ              347               รูป
          4. จำนวน เณร                      30               รูป 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร 
ปฎิทินกิจกรรม
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสารจากเวปไซด์