Facebook
 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน (เข้าชม 5182 ครั้ง)

เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

   
      กด
 055-641592 , 055-641083 , 055-641027  ต่อ

         

            0    โอเปอร์เรเตอร์

 
ห้องผู้อำนวยการ                                             
111   ห้องผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                                      

112   หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
409    ธุรการ

ฝ่ายการเงิน                                                                                           
 410       การเงินชั้นบน
210    การเงินชั้นล่าง
อาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน                                                                                 
 
421    ห้องฉุกเฉิน
124    ห้องฉุกเฉิน
ตึกพิเศษสงฆ์อาพาธ                                                                                  

222    ตึกพิเศษสงฆ์ (ห้องเจ้าหน้าที่)
223    ห้องพิเศษ 1
224    ห้องพิเศษ 2
225    ห้องพิเศษ 3
226    ห้องพิเศษ 4
227    ห้องพิเศษ 5
228    ห้องพิเศษ 15
229    ห้องพิเศษ 16
230    ห้องพิเศษ 17
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก                                                                                    

113   ศูนย์ประสานงาน (P.C.U ตำบลในเมือง)
115   ห้องทันตกรรม (ห้องฟัน)
116   ห้องชันสูตร
117   ห้องชันสูตร
118   ห้องเอ็กซ์เรย์
119   ห้องยานอก
120   ห้องหัวหน้าฝ่ายเภสัชกร
121   ห้องตรวจโรค
122   ห้องบัตร
123   ประชาสัมพันธ์ - ศูนย์เปล
125   ห้องคลอด
126   ห้องคลอด
127   คลินิคนิรนาม
128   ห้องผ่าตัด
129   ห้องกลุ่มการพยาบาล
130   ห้องกายภาพ
131   โต๊ะนัดหลังตรวจ OPD
132   ห้องศูนย์เครื่องมือแพทย์
133   งานเวชระเบียน
134   ห้องใหคำปรึกษา
135   ห้องพักแพทย์
136   โรงครัว
137   ซักฟอก
138   ห้องสมุนไพร
140   โรงพัสดุ
141   ห้องช่างซ่อมบำรุง
142   ห้องนวดแผนไทย
143   จ่ายกลาง
144   ป้อมยาม
145   โรงรถ
211   ห้อง VIP (ตึกหญิง)
221   ห้องโสตทัศนูปกรณ์
231   ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคุณยรรยง
232   ศูนย์คุณภาพ
233   ห้องวัสดุการแพทย์ (พี่ศรี)
444   สาธารณสุขอำเภอ
450   ห้องคัดกรองไข้หวัดนก
451   ห้องจ่ายยา,ONESTOP
452   ห้องทำแผล,ห้องฉีดยา
453   เวชปฏิบัติ
455   ห้องสุขภาพเด็กดี
456   งานประกันสุขภาพ
457   ห้องส่งเสริมสุขภาพ
458   มิตรภาพบำบัด
ตึกสุโขทัยทำไม้                                                 

201   One Stop Service
202   ห้องยาใน
349   จอประสาทตา

ตึกอาจารย์มั่น (ชั้นบน)                                             
212   ห้องเจ้าหน้าที่ (ตึกหญิง)

ตึกอาจารย์มั่น (ชั้นล่าง)                                             

213   ห้องเจ้าหน้าที่ (ตึกชาย)ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร 
ปฎิทินกิจกรรม
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสารจากเวปไซด์